Epravo.cz: Uvolnění regulace při pěstování konopí

Epravo.cz: Uvolnění regulace při pěstování konopí

Podnikáte v oblasti konopí, nebo to máte v plánu? Tak právě Vás by mohla zajímat novela zákona o návykových látkách[1] (dále jen „zákon“), která je účinná od 1. 1. 2022 a mění podmínky pro pěstování konopí. Dobrá zpráva je, že tato novela je pro pěstitele pozitivní a nepochybně mezi nimi povede k vytvoření většího konkurenčního prostředí.

Pěstování technického konopí[2] nepodléhá povolení ze strany úřadů jako doposud. Pouze v případě, že je pěstováno na ploše větší než 100 m2, je potřeba místně příslušnému celnímu úřadu hlásit zákonem specifikované skutečnosti (například výměru pozemku a množství sklizeného konopí).

Před novelou mohlo technické konopí obsahovat maximálně 0,3 % psychoaktivní látky tetrahydrokanabinolu (THC). Nově se však tento limit zvyšuje na 1 %, což rozhodně uleví zemědělcům, kterým se často, zejména při příznivém počasí, nedařilo udržet obsah THC pod stanovenou hranicí 0,3 %. Zemědělci pěstující odrůdy technického konopí navíc nebudou muset prokazovat obsah THC v rostlinách konopí, nově postačuje pouze doložit původ osiva (tedy že pochází z evropského Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin, v platném znění).

Konopí s obsahem THC nad 1 % již spadá do kategorie konopí pro léčebné použití, pro jehož pěstování platí specifická zákonná regulace. Právě v této oblasti však dochází k podstatné změně.

Doposud mohl konopí pro léčebné použití pěstovat a dodávat na základě zadávacího řízení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) pouze jediný vybraný dodavatel. Nyní se od tohoto postupu ustupuje a léčebné konopí má nyní možnost pěstovat každý, kdo podá k SÚKL žádost a splní podmínky stanovené zákonem.

Co musí žadatel o pěstování léčebného konopí splňovat?

Pěstování léčebného konopí je přísně regulované a zákon stanovuje mnoho požadavků, které musí žadatel splnit a doložit. Stále platí, že pěstitel musí být držitelem licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití a zároveň povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky pro zacházení s konopím pro léčebné použití.

Již v době podání žádosti musí žadatel disponovat pěstírnou. Důležité je také dodržování pravidel Správné pěstitelské praxe, což jsou povinnosti a pravidla vztahující se k provozování a zařízení pěstírny i pěstování samotnému, jejichž splnění má za účel zajistit stanovenou kvalitu vypěstovaného konopí. Dle původního návrhu novely zákona mělo být splnění pravidel Správné pěstitelské praxe prokazováno certifikátem, což by pěstitelům zvýšilo náklady. Tento návrh nakonec neprošel, postačuje proto pouhé prohlášení o splnění výše uvedeného.

Vypěstované konopí poté může pěstitel distribuovat, například do lékáren (pouze v rámci České republiky), nebo jej na základě povolení uděleného Ministerstvem zdravotnictví vyvážet do zahraničí.  

Co se týče účelů průmyslových, potravinářských, kosmetických, technických či zahradnických, není potřeba získat povolení ani licenci k zacházení s technickým konopím, a to ani k jeho pěstování, vyvážení nebo dovážení. Ani odpad z technického konopí není nutné likvidovat jakožto odpad nebezpečný. Opět platí pouze ohlašovací povinnost, pokud je konopí pěstováno na ploše větší než 100 m2.

Zákonodárci od novely očekávají, že se trh s pěstováním konopí více otevře, léčivé konopí bude dostupnější, a tudíž i levnější. Stejně tak v oblasti pěstování technického konopí došlo novelou k četným zjednodušením. V legislativním procesu se nyní nachází také rozsáhlá novela prováděcí vyhlášky reagující na změny provedené novelou zákona, které se budeme věnovat příště.

Zákon samozřejmě vyžaduje splnění mnoha dalších předpokladů, než je obsaženo v tomto článku (například z oblasti skladování, dopravy, nakládání s odpady atd.), proto se na nás neváhejte obrátit, pokud byste v oblasti regulace podnikání s konopím potřebovali poradit.

Dr. Hemphouse
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Nejnovější z ekonomiky

Nejnovější galerie

Top Authors

Ze světa